Biznes winiarski i jego troska o środowisko naturalne - trend czy przejaw odpowiedzialności?

10/05/23

Firma AMBRA zajmuje się produkcją wina i jest świadoma, że zmiany środowiskowe spowodowane globalnym ociepleniem mogą wpłynąć na brak możliwości uprawy winorośli w tradycyjnych regionach winiarskich. W wyniku tego mogą nastąpić zmniejszenie dostępności produktów i wzrost ich cen. Dlatego firma stara się przeciwdziałać największym problemom środowiska naturalnego, takim jak zanieczyszczenie powietrza (59%), problemy z odpadami (50%) i problemy z wodą (34%), co wynika z badania wykonanego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

AMBRA koncentruje się na systematycznym zmniejszaniu negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko, przede wszystkim oszczędzając zasoby, takie jak woda i energia. Firma ustaliła sobie ambitny cel, by zmniejszyć zużycie wody o 40% do 2024/2025 roku. W roku finansowym 2021/2022 firma zdołała zmniejszyć poziom zużycia wody o 7,1%, co oznacza, że na jednostkę wyrobu wina potrzebne jest jedynie 2,6 litra wody, a nie 3,2 litra, jak wcześniej. Firma osiągnęła to głównie dzięki instalacji CIP (centralnej stacji mycia), która została wdrożona w zakładzie produkcyjnym w Woli Dużej. AMBRA dąży również do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2025 roku, co osiąga poprzez inwestycje pozwalające na ograniczenie zużycia energii i zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W roku 2022 AMBRA zdołała zmniejszyć emisję CO2e w zakresach („scope”) 1 i 2 o 20,3% w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym. Ponadto firma zwiększyła udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z 7,3% do 16,2% w roku 2021/2022, głównie dzięki nabyciu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (takich jak woda, wiatr i słońce). Firma postawiła też na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, która zaspokoi około 30% zapotrzebowania Winiarni w Woli Dużej, oraz elektryfikację floty samochodowej i transportu wewnątrzzakładowego poprzez zastąpienie 34 samochodów i 11 wózków widłowych dotychczas używanych pojazdów spalin

– „Ważnym proekologicznym celem jest dla nas zmniejszenie do 2024/2025 r. ilości wytwarzanych odpadów na jedną butelkę o 20%. W tym celu szkolimy naszych pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie nowych produktów z zasad ekoprojektowania i zasad związanych z gospodarką obiegu zamkniętego. W ciągu dwóch lat wprowadzimy 100% odpowiednio oznaczonych opakowań nadających się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania” – komentuje prezes Ogór.

Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska to przejaw odpowiedzialności za dobro wspólne. W Grupie AMBRA dbałość o środowisko nie ogranicza się jedynie do zmian w procesach produkcyjnych. W ramach kolejnego projektu, mającego na celu zrównoważenie pozostałych emisji gazów cieplarnianych, które nie zostały objęte zakupem zielonej energii oraz elektryfikacją floty, udało się wchłonąć z atmosfery aż 500 ton CO2e (ekwiwalentu dwutlenku węgla). AMBRA zaangażowała się również w przywrócenie pierwotnego lasu na obszarze 1 500 hektarów w rumuńskich Karpatach, w paśmie górskim Retezat-Godeanu-Tarcu, gdzie znajduje się jeden z ostatnich dziewiczych lasów w Europie. Dzięki temu projektowi, wpłynięto pozytywnie na bioróżnorodność Karpat, umożliwiając rozwój aż 90 endemicznych gatunków roślin, 55 gatunków ssaków i 185 gatunków ptaków.

Działania proekologiczne, gdy są częścią długofalowej strategii firmy, stanowią przejaw odpowiedzialności biznesowej. W Grupie AMBRA podejmowane są decyzje biznesowe, które uwzględniają wpływ na środowisko oraz systematycznie mierzone obciążenia dla niego. Dodatkowo, do końca 2023 roku, AMBRA planuje przystąpić do międzynarodowej inicjatywy International Wineries for Climate Action („IWCA”). Ta organizacja, powołana przez wiodących producentów wina, jak Torres i Jackson Family Wines, ma na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz dekarbonizacji sektora wina na poziomie globalnym. Członkowie organizacji zobowiązali się do osiągnięcia zeroemisyjności do 2050 roku. Dbanie o środowisko i przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu to dbanie o nasze wspólne dobro, jakim jest jakość życia na Ziemi.