Polityka Prywatności

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) realizuje obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych przez operatora strony zieloneinwestycje.pl spółkę prawa polskiego New Story sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gosławicka 3/8, 54-107 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000629138, o kapitale zakładowym: 5000 zł, REGON: 364999504, NIP: 8943082122 (dalej jako: „New Story”).

Użyte w niniejszym dokumencie zwroty oznaczają:

Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej; poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe.

Przetwarzanie danych - szereg różnych operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub ręczny; obejmuje takie działania jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

Podmioty Danych - każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez New Story.

Podmioty powiązane - oznacza podmioty powiązane z New Story, w tym: biuro księgowe, agencje marketingowe, dostawcy usług hostingowych,

Podstawa przetwarzania danych - podstawa prawna, która umożliwia przetważanie Danych Osobowych, czyli: 

 • zgoda osób, których dane dotyczą,
 • zobowiązanie umowne (umowa między New Story a klientem),
 • w celu spełnienia wymogów prawnych (określonych w przepisach unijnych bądź krajowych),
 • jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (określonym w ustawodawstwie unijnym bądź krajowym),
 • w celu ochrony żywotnych interesów danej osoby,
 • dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów New Story, ale dopiero po weryfikacji, że nie będzie to miało poważnych skutków dla podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

Administrator Danych Osobowych – New Story. z o.o., ul. Gosławicka 3/8, 54-107 Wrocław, Polska lub mailowo pod adresem iod@newstory.pl.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych dotyczące przetwarzania danych w sektorze publicznym i prywatnym oraz przepisy Rozporządzenia (UE) o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”), jak również wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka stosuje się do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez New Story.

New Story zastrzega sobie prawo do okresowego przeglądu i/lub zmiany Polityki w celu zapewnienia zgodności z lokalnym (polskim) i/lub europejskim prawodawstwem oraz w każdym innym celu uznanym za rozsądnie uzasadniony przez New Story.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Osobą kontaktową ds. prywatności pod adresem iod@newstory.pl

 • Zasady postępowania z Danymi Osobowymi

New Story działa w zgodzie z polskimi i europejskimi Przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Niniejszy dokument jest polityką zewnętrzną i jest skierowany do Podmiotów Danych, których Dane Osobowe są przetwarzane przez New Story w celach związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem produktów i usług.

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Danych Osobowych, w przypadkach, gdy New Story działa jako administrator danych w rozumieniu Obowiązujących Przepisów.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do Danych Osobowych przechowywanych przez New Story, jak również do przetwarzania tych danych osobowych w jakiejkolwiek formie.

Niniejsza Polityka stosuje się w szczególności do Podmiotów Danych, takich jak:

 • użytkownicy stron internetowych New Story,
 • pracownicy, przedstawiciele lub inny personel klientów New Story korzystających z usług i platform New Story,
 • klienci New Story  będący osobami fizycznymi, w tym użytkownicy końcowi dla których New Story świadczy usługi,
 • osoby, z którymi New Story  wymienia korespondencję mailową,
 • osoby korzystające z dostępnego na stronie New Story formularza.

W celach związanych z prowadzoną działalnością Podmioty Danych mogą zostać poproszone o podanie swoich Danych Osobowych. W takim przypadku New Story, a także podmioty z nim powiązane, zależne oraz partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności takich informacji.

 • Kategorie Danych Osobowych

Dane Osobowe wymienione w niniejszym dokumencie i zdefiniowane przez New Story odnoszą się do wszelkiego rodzaju informacji dotyczących każdego Podmiotu Danych – jego imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego itd. – które są przesyłane do New Story przez Podmioty Danych lub osoby trzecie. New Story przetwarza tylko takie Dane Osobowe, które są niezbędne do realizacji celów i na podstawie prawnej wskazanej w niniejszej Polityce.

Kategorie Danych Osobowych przetwarzanych przez New Story to:

 • imię;
 • nazwisko;
 • tytuł;
 • nazwisko rodowe;
 • nazwa przedsiębiorcy (firma);
 • płeć;
 • adres e-mail;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer telefonu (służbowy i prywatny);
 • numer rachunku bankowego;
 • adres domowy;
 • doświadczenie zawodowe;
 • rola w organizacji;
 • stanowisko;
 • narodowość;
 • adres IP;
 • historia logowania;
 • obrazy wideo lub fotograficzne osób fizycznych;
 • cyfrowe zdjęcia osób fizycznych na wydarzeniach;
 • zlecenia płatnicze/historia;
 • statystyki korzystania z aplikacji lub serwisu;
 • informacje o odwiedzających (data, godzina i lokalizacja);
 • taryfy i ceny zawarte w umowach;
 • faktury i dane transakcyjne;
 • numer użytkownika (seryjny);
 • identyfikator logowania użytkownika lub nazwa użytkownika;
 • identyfikator urządzenia lub inne dane dotyczące urządzenia;
 • dane dostępowe do sieci;
 • ciasteczka;
 • ogólne informacje o lokalizacji (np. kraj i miasto);
 • web beacons (sygnały nawigacyjne) i tagi (znaczniki sieci)
 • Cel Przetwarzania Danych Osobowych

Celami przetwarzania Danych Osobowych przez New Story są:

 • sprzedaż i zarządzanie zasobami;
 • działania marketingowe i PR;
 • opłacenie faktury i zarządzanie długiem;
 • pomoc prawna (weryfikacja umów);
 • zarządzanie relacjami;
 • utrzymywanie kontaktu z potencjalnymi partnerami biznesowymi;
 • składanie zamówienia (Purchase Order, PO);
 • zapewnienie obsługi i wsparcia, zawarcie i wykonanie umowy;
 • rejestracja gości;
 • kontrola jakości;
 • szkolenie klientów;
 • doręczanie przesyłek;
 • zarządzanie kontraktami;
 • względy bezpieczeństwa: bezpieczeństwo fizyczne ludzi, ochrona mienia i przed włamaniami;
 • ocena satysfakcji klienta;
 • zapewnienie działań promocyjnych i marketingu bezpośredniego;
 • przestrzeganie wymagań prawnych i regulacyjnych;
 • przeprowadzanie analizy rynku i sporządzanie statystyk;
 • wewnętrzne cele administracyjne w ramach grupy kapitałowej związane z oceną, monitorowaniem i audytem działalności gospodarczej;
 • dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

Więcej informacji o celach przetwarzania Danych Osobowych przez New Story znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Polityki, który zawiera tabelę z celami, podstawami prawnymi i okresami przechowywania Danych osobowych.

Monitoring wizyjny w postaci dzwonków video lub kamer przemysłowych może być prowadzony na terenie naszej firmy przez osoby trzecie. New Story nie ma kontroli nad tym monitoringiem wizyjnym i nie ponosi odpowiedzialności za ten monitoring wizyjny.

 • Podstawy prawne Przetwarzania Danych Osobowych

New Story jest zobowiązana do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie ze wskazanymi celami i zgodnie z Obowiązującymi Przepisami. Przetwarzanie Danych Osobowych przez New Story:

 • jest niezbędne do prowadzenia działań, na które Podmiot Danych udzielił wyraźnej zgody, lub 
 • do wykonania umowy między New Story a Podmiotem Danych, lub 
 • do wypełnienia obowiązku prawnego, lub 
 • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez New Story.

Podmiotom Danych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych przez Podmioty danych jest dobrowolne. Gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy New Story oraz Podmiotem Danych przetwarzane Dane Osobowe są niezbędne do zawarcia umowy, jak również do jej wykonania. Bez podania Danych Osobowych umowa nie może zostać zawarta ani wykonana.

Uzasadnione interesy, dla których New Story przetwarza Dane Osobowe to: 

 • zarządzanie relacjami, 
 • działania marketingowe i PR, 
 • formularz kontaktowy dla ofert i zamówień, 
 • zapewnienie bezpieczeństwa klientów i odwiedzających,
 • wewnętrzne cele administracyjne grupy kapitałowej, do której należy New Story (w tym podmiotów powiązanych i spółek zależnych), 
 • dochodzenie i zabezpieczanie roszczeń oraz obrona przed takimi roszczeniami.
 • Okres przechowywania Danych Osobowych

New Story nie będzie wykorzystywać i przechowywać Danych Osobowych dłużej niż jest to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów i usunie zebrane Dane Osobowe:

 • po upływie okresu niezbędnego do osiągnięcia celów opisanych w niniejszej Polityce lub 
 • do wypełnienia zobowiązań umownych lub 
 • w zakresie dozwolonym lub wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Załącznik 1 do niniejszej Polityki odnosi się do okresów przechowywania dla każdego celu przetwarzania Danych Osobowych.

 • Ograniczenie celów przetwarzania Danych Osobowych.

Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do opisanych celów. Dane Osobowe nie mogą być w szczególności przetwarzane w celach innych niż te, dla których Dane Osobowe zostały zebrane. Jeżeli istnieje konieczność lub potrzeba przetwarzania Danych Osobowych w innych celach, New Story  zweryfikuje czy cele zamierzonego przetwarzania danych są zgodne z pierwotnymi celami. Przed rozpoczęciem takiego przetwarzania New Story przekaże Podmiotowi Danych informację o nowym celu przetwarzania.

 • Bezpieczeństwo Danych Osobowych.

New Story przetwarza Dane Osobowe z zachowaniem ich poufności oraz stosuje wszelkie adekwatne fizyczne, organizacyjne i techniczne zabezpieczenia w celu zachowania integralności i bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych.

 • Udostępnianie Danych Osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest New Story sp. z o.o., a udostępnianie, w zgodzie z celami i podstawami prawnymi wskazanymi w niniejszej Polityce, jest możliwe w odniesieniu do podmiotów trzecich, takich jak:

 • wierzyciele,
 • rządy, organy i instytucje administracji, w tym urząd skarbowy,
 • firmy księgowe,
 • doradcy prawni,
 • banki i operatorzy płatności (np. PayU, Mobilum, RAMP, Transac)
 • firmy ubezpieczeniowe,
 • audytorzy,
 • firmy kurierskie lub publiczni operatorzy pocztowi,
 • dostawcy serwerów przechowywania danych, firmy hostingowe i firmy dostarczające usługi w obszarze zabezpieczeń,
 • dostawcy systemów pocztowych poczty elektronicznej,
 • licencjodawcy systemów informatycznych, z których korzysta New Story,
 • podmioty powiązane New Story.

W każdym przypadku New Story jest zobowiązany wskazać, dlaczego dane informacje są niezbędne, w ten sposób by Podmioty Danych mogły ocenić zasadność potrzeby przetwarzania danych.

Wszystkie dane są zbierane bezpośrednio od Podmiotów Danych. New Story może jednak przetwarzać Dane Osobowe uzyskane na podstawie informacji dostarczonych przez osoby fizyczne lub osoby trzecie. W szczególności New Story może zbierać Dane Osobowe od swoich klientów, którzy wskazują swoich przedstawicieli lub pracowników, w tym użytkowników końcowych, którzy są upoważnieni do korzystania z usług świadczonych przez New Story, jak również pobiera je z rejestrów publicznych, w szczególności Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), na przykład w celu weryfikacji lub uzupełnienia danych dostarczonych przez Podmiot Danych. W każdym przypadku osoby zainteresowane są informowane o celach, dla których gromadzone są ich dane.

New Story wdraża wszelkie adekwatne środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie Państwa danych było bezpieczne i poufne. W związku z tym New Story podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności, biorąc pod uwagę charakter danych i zagrożenia związane z przetwarzaniem, aby zapewnić bezpieczeństwo danych, a w szczególności zapobiec ich zniekształceniu, utracie lub dostępowi do nich nieuprawnionym osobom trzecim (fizyczna ochrona pomieszczeń, procesy uwierzytelniania z osobistym i bezpiecznym dostępem za pomocą poufnych identyfikatorów i haseł, logowanie połączeń, szyfrowanie określonych danych).

New Story ujawnia Dane Osobowe w przypadku, gdy takie ujawnienie jest obowiązkowe na mocy Obowiązujących Przepisów lub jest racjonalnie uznane za niezbędne w celu ochrony i zabezpieczenia praw, własności i bezpieczeństwa innych osób, New Story oraz podmiotów powiązanych New Story, lub w celu realizacji innych celów przetwarzania Danych Osobowych wskazanych w niniejszej Polityce. Poza wskazanymi przypadkami New Story nie ujawni Danych Osobowych przekazanych przez Podmiot Danych podmiotowi trzeciemu bez uprzedniej zgody Podmiotu Danych.

New Story może wykorzystywać zarejestrowane w systemie adresy IP Podmiotów Danych w celu zbadania przyczyny lub rozwiązania jakiegokolwiek problemu powstałego na jej serwerach lub administrowania swoją stroną internetową.

W przypadku jeśli New Story postanowi sprzedać, połączyć lub w inny sposób zreorganizować działalność, transakcja taka może wiązać się z ujawnieniem Danych Osobowych potencjalnym lub rzeczywistym nabywcom lub otrzymaniem ich od sprzedawców. New Story zobowiązuje się do zapewniania odpowiedniej ochrony informacji w tego typu transakcjach.

New Story może otrzymywać/przekazywać Dane Osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych poza obszar Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbędzie się wyłącznie zgodnie z Obowiązującymi Przepisami oraz wyłącznie w przypadku, gdy istnieją odpowiednie zabezpieczenia zapewniające poziom ochrony Podmiotów Danych zgodnie z Obowiązującymi Przepisami (np. przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub standardowych klauzul umownych UE). Standardowe klauzule umowne UE są dołączane do umów o przetwarzanie danych osobowych między New Story a podmiotami przetwarzającymi dane.

W pewnych okolicznościach możliwe jest, że Dane Osobowe mogą zostać ujawnione na podstawie sądowego lub administracyjnego wezwania, nakazu, decyzji lub orzeczenia.

 1. Uprawnienia Podmiotów Danych.

Podmiotom Danych przysługuje prawo do informacji, dostępu, żądania sprostowania, uzupełnienia i usunięcia Danych Osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (lub cofnięcia w dowolnym momencie uprzednio wyrażonej zgody), a także prawo do przenoszenia danych. 

Celem umożliwienia Podmiotom Danych korzystania z tych praw, Podmioty Danych mogą złożyć do New Story wniosek o dostęp do swoich Danych Osobowych, a New Story niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu jednego miesiąca, udzieli następujących informacji:

 1. czy New Story posiada jakiekolwiek Dane Osobowe dotyczące danego Podmiotu Danych; oraz
 2. jeśli tak, informacje o celach przetwarzania, kategoriach, odbiorcach (jeśli dotyczy), przewidywanym okresie przechowywania Danych Osobowych lub stosowanych kryteriach określania okresu przechowywania, przysługiwaniu prawa do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, stosowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w razie przekazywania danych do państwa trzeciego – o odpowiednich zabezpieczeniach, oraz o źródle(ach) Danych Osobowych.

Po uzyskaniu dostępu do Danych Osobowych przez Podmiot Danych, może on/ona zażądać od New Story poprawienia, ograniczenia, zmiany, dodania, usunięcia lub przeniesienia danych osobowych. New Story wówczas poinformuje Podmiot Danych w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania, czy żądanie zostanie spełnione (w terminie), a jeśli nie, powody opóźnienia lub odrzucenia.

Przekazywanie informacji jest bezpłatne. Podmioty Danych mogą korzystać z tych praw w rozsądnych odstępach czasu. Podmioty Danych mogą skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z Osobą kontaktową ds. prywatności na piśmie (patrz adres powyżej) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@newstory.pl.

New Story uwzględni uzasadnione żądanie Podmiotu Danych o poprawienie, ograniczenie lub usunięcie, jeżeli Dane Osobowe są faktycznie nieprawidłowe, niekompletne lub nieistotne dla celu(ów) przetwarzania danych lub przetwarzane w inny sposób z naruszeniem Obowiązujących Przepisów lub niniejszej Polityki.

W odniesieniu do żądania usunięcia Danych Osobowych należy wziąć pod uwagę, że New Story nie zastosuje się do takiego żądania, jeżeli jest ono niezgodne z jakimikolwiek obowiązkami prawnymi New Story lub dane są niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów New Story.

Jeśli żądanie jest dozwolone, New Story jak najszybciej wykona decyzję o poprawieniu, zmianie, usunięciu i/lub przeniesieniu Danych Osobowych.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, administrator zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych, chyba że administrator wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Podmiotów Danych lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

W przypadku wątpliwości dotyczących postępowania z Danymi Osobowymi, Podmiotom Danych przysługuje również prawo wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego – w Polsce: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa (więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

Załącznik 1

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, co następuje.

Administrator danych osobowychAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest New Story Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000789717
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony  Danych  iod@copernic.io
Cele i podstawy przetwarzania danychPani/Pana dane osobowe Administrator przetwarza: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia Umowy oraz świadczenia Usług, w tym Usługi Konta, świadczenia Usługi Ładowania, Usługi Helpdesku i innych Usług przewidzianych w Regulaminie i zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, przez okres obowiązywania Umowy, do końca okresu gwarancji i/lub roszczeńna podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnych obowiązków Administratora, tj. przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych lub przepisów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - gdy przetwarzanie polega na wykonywaniu Umowy zawartej z Użytkownikiem, którego dana osoba reprezentuje lub na rzecz którego działa, zarządzaniu kontaktami z klientem i prowadzoną działalnością tj. w celu kontaktu, wykonywania obowiązków informacyjnych, współdziałania w wykonaniu umowy lub uzgodnień z klientem, jak również w celu realizacji Usługi, którą – zgodnie z Umową z Użytkownikiem – Usługodawca wykonuje na rzecz jego klintów, przez okres obowiązywania Umowy, do końca okresu gwarancji i/lub roszczeń;na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - gdy przetwarzanie polega na prowadzeniu analiz aktywności, a także preferencji użytkowników strony internetowej, poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług tj. w celach analitycznych i statystycznych, kontroli ruchu sieciowego, zapewnienia prawidłowego świadczenia usług i działania stron internetowychna podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z zakresu współpracy stron umowy, jeśli stanowi to realizację wewnętrznych zasad prowadzenia przedsiębiorstwa przez Administratora.
Okres przechowywania danychPani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowyo świadczenie usług oraz usług związanych z korzystaniem z aplikacji mobilnej, chyba, że dłuższy okres przechowywania tych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, którym podlega Administrator.
Odbiorcy danychPani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: podmiotom współpracującym z Administratorem w jego działalności gospodarczej, tj.: podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowo-rozliczeniowe; podmiotom świadczącym usługi prawne; dostawcom sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego; podmiotom świadczącym usługi serwisu IT; podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie;podmiotom wskazanym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, KNF lub innym, którym Administrator ma prawny obowiązek wydania danych osobowych.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowejPani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowej. 
Prawa osób, których dane dotyczą:Przysługuje Pani/Panu prawo: żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;żądania sprostowania swoich danych;żądania usunięcia danych;żądania ograniczenia przetwarzania danychprzenoszenia danych;wniesienia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach, w których dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODOodwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie – w przypadkach, w których dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO   Niezależnie od uprawnień, o których mowa w lit. a-f, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Realizacja uprawnień osoby, której dane dotyczą  Uprawnienia, o których mowa w punkcie VII lit. a-f zrealizować można poprzez kontakt z Administratorem na adres wskazany w punkcie I.
PTransfer danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej  Dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium UE, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Informacja o obowiązku / dobrowolności podania danych W każdym przypadku podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla zawarcia lub realizacji umowy odmowa podania danych skutkuje niemożnością zawarcia lub wykonania umowy.   W przypadku danych przetwarzanych dla innych celów tu wskazanych, odmowa podania danych skutkuje niemożnością realizacji tych celów.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowaniePani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.